Očné oddelenie

Očné oddelenie


primár oddelenia:
MUDr. Jarmila Fabianová

zástupca primára:
MUDr. Viera Kovaříková

lekári:
MUDr. Viera Kovaříková
MUDr. Zuzana Kizová – MD
MUDr. Zuzana Karabinová
MUDr. Kristína Novysedlák Kušnírová

vedúca sestra:
Mgr. Andrea Hanesová

 

Umiestnenie:

Očné oddelenie sa nachádza na 1. poschodí v trakte A nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Očné oddelenie NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy má 25 lôžok, je špecializované pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu zápalových ochorení oka, prevažne vnútroočných. Poskytuje ústavnú aj ambulantnú starostlivosť.

Pracovisko je tiež konzultačným centrom a vzdelávacím centrom pre chronické a zápalové choroby oka. Od 1990 slúži ako školiace miesto SZU pre oftalmológov v predatestačnej príprave.

Indikácie liečby na očnom oddelení:
– zápaly dúhovky, vráskovca, sklovca, sietnice, cievovky a sietnicových ciev,
– zápaly zrakového nervu,
– zápaly rohovky,
– zápaly bielka,
– diferenciálna diagnostika zápalových a degeneratívnych vnútroočných ochorení.

Okrem starostlivosti o hospitalizovaných pacientov očné oddelenie poskytuje:
špecializovanú ambulantnú starostlivosť pre pacientov so zápalovými chorobami oka, hlavne vnútroočnými,
– konzultačné služby pre oftalmológov,
– oftalmologickú starostlivosť v rozsahu nešpecializovanej očnej ambulancie.

Spôsob odosielania pacientov na hospitalizáciu:
Pacientov s akútnym stavom je možné prijať ihneď po telefonickom objednaní očným lekárom, pokiaľ to kapacita oddelenia dovoľuje. Pacient prinesie so sebou vypísaný Návrh na liečenie, ktorý vypíše odosielajúci očný lekár.
Pacientov s chronickým ochorením objednávame podľa kapacity oddelenia na základe vypísaného a doručeného Návrhu na liečenie, ktorý vypíše odosielajúci očný lekár. Pacient dostane pozvánku na liečenie na svoju adresu poštou.
Pacientov na diferenciálno – diagnostický pobyt prijímame podľa aktuálneho stavu, buď ako pacientov s akútnym resp. chronickým stavom. Vid vyššie.

Potrebné údaje v Návrhu na liečenie:
– osobné údaje pacienta (meno, rodné číslo, bydlisko),
– zdravotná poisťovňa pacienta,
– stručná anamnéza a doterajšia liečba,
– diagnóza a objektívny aktuálny očný nálezu pacienta,
– iné závažné ochorenia, a liečba /onko, DM…/,
– u pacientov starších ako 70 rokov a u pacientov so srdcovo-cievnym ochorením vyjadrenie internistu o prípadnej kontraindikácii pobytu vo vysokohorskej polohe,
– dátum vystavenia návrhu, pečiatka a podpis odosielajúceho lekára.

Pacienti budú pozvaní podľa poradia a akútnosti stavu, pozvánka na liečenie je adresovaná na uvedenú adresu pacienta.

Prístrojové vybavenie:
Štrbinová lampa Takagi
ORA Reichert
OCT AVANTI – AngioVue Essential
Štrbinové lampy Haag Streit
Panfundoskopické šošovky
Oftalmoskopy Heine
LCD optotypy – OCULUS
Auto/Ref/Kerato/Tono/Tonometer – TONOREF™ III
Humphrey Field Analyzer  3 -počítačový perimeter ZEISS
SD -OCT Optovue
Mydriatická a nonmydriatická Funduskamera Canon


Pre pacientov:

Dĺžka hospitalizácie:
5-15 pracovných dní v závislosti od závažnosti očného nálezu.

Ubytovanie:
Pacienti sú ubytovaní v 2 lôžkových izbách.
Disponujeme s 1 apartmánom pre 1 – 2 osoby. Apartmán pozostáva z 2 miestností.
Vybavenie: malá kuchynská linka, TV, vlastné WC a sprcha.
Poplatok za nadštandardnú službu je podľa platného cenníka.

Čo môžete očakávať od liečby na očnom oddelení vo Vyšných Hágoch?
– vysokú odbornosť a profesionalitu zdravotníckeho personálu s dlhoročnými skúsenosťami s liečbou a diagnostikou zápalových ochorení oka,
– široké diferenciálne diagnostické možnosti, ktoré zabezpečujú dobre vybavené laboratória a iné oddelenia ústavu,
– príjemné prostredie v liečebnom ústave uprostred krásnej tatranskej prírody,
– ideálne podmienky pre klimatoterapiu, ktorá je súčasťou liečby, pomáha rýchlejšie zvládať zápalový proces a stabilizáciu zápalových ochorení oka.

Ako sa môžete stať naším pacientom?
V prípade, že máte ochorenie, ktoré je indikované k liečbe na našom oddelení(pozri špecializácia), Váš očný lekár, po zhodnotení Vášho stavu, Vám vypíše a odošle návrh na liečenie. Na Vašu adresu Vám pošleme pozvánku. V prípade akútneho ochorenia prijímame pacientov ihneď po telefonickom dohovore odosielajúceho očného lekára.

Na ambulantné vyšetrenie, ktoré má charakter konzultácie odosiela zvyčajne očný lekár, vyšetriť Vás môžeme aj bez odporúčania v uvedených ambulantných hodinách (pozri špecializácia), ale len po predošlom telefonickom dohovore s lekárom.

Liečenie je hradené zdravotnou poisťovňou.

Radi Vám poskytneme bližšie informácie telefonicky na uvedených kontaktoch.


Návrh na očné odd.


 
Kontakty:

ocne@vhagy.sk

fabianovaocne@gmail.com

kovarikovaocne@gmail.com

kizovaocne@gmail.com

strmenovaocne@gmail.com


Informácie o školiacom mieste na očnom oddelení pri NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch
Prihlášky na ŠM: štud. ref. Erika Tóthová, 02/593 70 356, erika.tothova@szu.sk
Dohodnutý termín prosím dať na vedomie školiteľke – MUDr. Jarmila Fabianová
Prihlasovanie na ubytovanie: sekretariát NÚTPCHaHCH : Emília Ondrejkovová, tel.: 052 4414 413
Školiteľ: MUDr. Jarmila Fabianová, tel. 052/4414 257 , e-mail: fabianovaocne@gmail.com
Školiace miesto : Zápalové ochorenia oka, pre účastníkov pred atestáciou z oftalmológie
Termíny ŠM pre školský rok 2021/2022: trvanie – 5 dní, počet uchádzačov – 2
Čísla vzdelávacích aktivít nájdete na stránke SZU/MAIS/Portál/Ďalšie vzdelávanie…

oddo
09.01.202313.01.2023
23.01.202327.01.2023
06.02.202310.02.2023
20.02.202324.02.2023
06.03.202310.03.2023
20.03.202324.03.2023
17.04.202321.04.2023
24.04.202328.04.2023
15.05.202319.05.2023
22.05.202326.05.2023
05.06.202309.06.2023
12.06.202316.06.2023