Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 80. výročie otvorenia ústavu

80. výročie

           Ústav začal oficiálne svoju činnosť 2. júna 1941, hoci pôvodný predpoklad jeho otvorenia bol plánovaný k 20. výročiu vzniku prvej Československej republiky (28. október 1938). Vtedajšia politická situácia s následným rozpadom Československej republiky a nakoniec vznik Slovenského štátu pribrzdili výstavbu a otvorenie ústavu. Preto jeho otvorenie bolo posunuté k vyššie uvedenému dátumu. 2. júna 2021 teda uplynulo 80 rokov od otvorenia ústavu.

           Pri všetkých doterajších okrúhlych výročiach sa organizovali rôzne odborné podujatia tematicky venované danej udalosti. K 70. výročiu bola vydaná knižná publikácia, v ktorej bola podrobne spracovaná história vzniku ústavu tak, ako nikdy predtým, jeho vývoj, činnosť a odborná náplň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pri príležitosti 75. výročia otvorenia ústavu bol zase natočený film, ktorého podkladom bol dokument režiséra Paľa Bielika z roku 1944. Išlo o monotematický dokument o vzniku a prevádzke ústavu, v ktorom sú vzácne historické zábery.

           80-tému výročiu otvorenia ústavu sme plánovali venovať tematicky jeden deň v rámci organizovaného Česko – slovenského pneumologického kongresu. Akcia mala prebiehať jeden deň v priestoroch Národného ústavu so sprievodným spoločenským programom. Avšak udalosti spojené s pandémiou COVID – 19 program zmenili a nedovolili nám organizovať žiadne spoločenské akcie za prítomnosti väčšieho množstva ľudí.

           A tak aspoň touto cestou si chceme pripomenúť, že je tu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch so svojou 80 ročnou históriou a dlhoročnou činnosťou.

           Všetky doterajšie aktivity a získanie štatútu Národného ústavu boli potvrdením jeho existencie a jedinečného postavenia v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR a ocenením jeho dlhoročnej práce.

           Národný ústav aj v ekonomickej oblasti prešiel zložitým vývojom tak, ako celé slovenské zdravotníctvo. Od relatívne stabilného rozpočtového československého socialistického systému zmenami po „nežnej revolúcii“ cez prospektívny rozpočet až po dnešné zmluvy so zdravotnými poisťovňami o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Aj tento vývoj zvládol Národný ústav veľmi dobre. Už 14 rokov je ekonomicky zdravou nemocnicou, ktorá dokazuje, že aj v štátom riadenej nemocnici je možné hospodáriť bez vytvárania dlhov s kladným hospodárskym výsledkom. Národný ústav uhrádza všetky svoje záväzky v lehote splatnosti a má splnené všetky odvodové povinnosti.

           Rok 2021 je rokom prípravy optimalizácie siete nemocníc, ktorá je plánovaná na najbližších 8 rokov. Chceme vysloviť presvedčenie, že v poradí ďalšia zmena formy existencie Národného ústavu nadviaže na jeho doterajšie úspechy a bude znovu posilnením jeho pozície na malom slovenskom trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je veľmi pravdepodobné, že podobným pohľadom „prevratnosti doby“ sa na dianie v jednotlivých etapách histórie pozerali aj naši predchodcovia. Všetky generácie riaditeľov, lekárov, sestier a ostatných zamestnancov prispeli k aktuálnej podobe Národného ústavu a veríme, že pokroky pľúcnej medicíny vo Vyšných Hágoch pociťujú hlavne tisícky našich pacientov.

           Na záver patrí poďakovanie všetkým doterajším zamestnancom Národného ústavu za dlhoročnú spoluprácu, za prácu v prospech Národného ústavu, ale hlavne v prospech jeho pacientov. Každý ma vo svojom pracovnom zaradení podiel na tom v akej podobe Národný ústav existuje.

Vyšné Hágy, 24.06.2021                                                       Ing. Jozef Poráč, MPH
                                                                                                 generálny riaditeľ