Antikorupčná linka

V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zriadená 24-hodinová antikorupčná linka vo forme elektronickej pošty, pre podávanie oznámení súvisiacich s podozrením na protispoločenskú činnosť.
Antikorupčná linka: korupcia@vhagy.sk

Oznámenie podľa cit. zákona je teda možné podať:

  • písomne e-mailom na vyššie uvedenú adresu alebo
  • poštou na adresu ústavu a k rukám zodpovednej osoby,
  • alebo odovzdať osobne priamo zodpovednej osobe v ústave alebo
  • ústne do zápisnice u zodpovednej osoby ústavu.