Internet

Poskytujeme Vám bezplatné WiFi pripojenie na internet, aby ste mohli prostredníctvom neho komunikovať so svetom aj počas Vašej hospitalizácie.

Postup pri pripájaní:

  1. Vyskúšajte na svojom zariadení viditeľnosť našej siete, tá má názov Pacienti_VH.
  2. Signál je dostupný na lôžkových oddeleniach a ambulanciách v čase od 6:00 do 2:00 hod.

Celý nasledujúci postup je popísaný v podmienkach, ktoré sa zobrazia na hlavnej webstránke tejto wifi siete (viď nižšie).

Víta Vás verejná WIFI sieť pre pacientov, prosím zadajte najskôr svoje meno a email. Následne kliknite na Ďalej a znova zadajte svoj email a potvrďte, že súhlasíte s podmienkami používania WIFI siete v priestoroch NÚTPCHaHCH. Následne Vám príde potvrdzovací email, v ktorom musíte kliknúť na vyznačený link (odkaz). Ak email nevlastníte, vytvorte si ho! Možnosti sú: Zoznam, Centrum, Gmail (alebo zamestnanci vhagy mail).Podmienky použitia verejnej bezdrôtovej WIFI siete v priestoroch NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy a súhlas so spracovaním osobných a ďalších údajov
(ďalej len “Podmienky”)

    Tieto Podmienky stanovujú pravidlá pre využívanie verejnej bezdrôtovej WIFI siete (ďalej len “Služba”) v priestoroch NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy (ďalej len “NÚTPCHaHCH”), upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Používateľa (ako je definované nižšie).
    Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých Používateľov Služby a ich úplné platné znenie je k dispozícií pri každom pokuse Používateľa o pripojenie k Wifi sieti.


Vymedzenie pojmov

    Poskytovateľ je NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Vyšné Hágy 1, 059 84 Vyšné Hágy.
    Používateľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prostredníctvom elektronického zariadenia používa Službu v priestoroch NÚTPCHaHCH, a to okamihom Akceptácie Podmienok.
    Služba je poskytovanie bezodplatného prístupu na internet Poskytovateľom Používateľovi v priestoroch NÚTPCHaHCH, a to zariadeniami umožňujúcimi bezdrôtový prístup     Používateľa k internetu prostredníctvom Wifi siete (ako je definovaná nižšie).
    Akceptácia podmienok znamená výslovné vyhlásenie Používateľa, že sa oboznámil a rozumie obsahu týchto Podmienok, je si vedomý svojich práv a povinností pri používaní Služby.
    Wifi sieť je verejná bezdrôtová WIFI sieť označená ako wifi_NÚTPCHaHCH, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie Služby v NÚTPCHaHCH.


Využívanie Služby Používateľom

    Používateľ je oprávnený využívať Službu len v súlade s týmito Podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti stanovené týmito Podmienkami.
    Používateľ je povinný sa s úplným platným znením Podmienok oboznámiť ešte pred začatím využívania Služby a pri využívaní Wifi siete sa nimi riadiť, čo potvrdzuje vo forme Akceptácie Podmienok.
    Služba je poskytovaná bezplatne prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup Používateľa na internet v priestoroch NÚTPCHaHCH, ktoré sú prevádzkované Poskytovateľom Služby, a to predovšetkým pre pacientov a návštevníkov NÚTPCHaHCH. Na Sieť je povolené pripájať len tieto zariadenia: prenosný počítač, tablet a mobilný telefón. Na Sieť je výslovne zakázané pripájať bezdrôtové sieťové zariadenia, ako sú napr. Wifi prístupový bod, Wifi klientská stanica alebo akýkoľvek hotspot Používateľa.
    Sieť je otvorená, neobsahuje firewall ani antivírusový softvér. Používateľ berie na vedomie, že s užívaním Služby môže byť spojené riziko zásahu do ochrany súkromia alebo bezpečnosti dát. Používateľ zodpovedá za vykonanie potrebných opatrení na elimináciu a/alebo zníženie tohto rizika.


Povinnosti a zodpovednosť Používateľa

    Používateľ si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám konaním a využívaním Služby v rozpore s týmito Podmienkami.
    Používateľ nie je oprávnený meniť nastavenia akýchkoľvek parametrov prvkov Služby a Siete používanej k poskytovaniu Služby, ktoré sú prednastavené Poskytovateľom alebo ním zvolenou treťou osobou.
    Zabezpečenie kompatibility zariadení Používateľa použitých pri využívaní Siete a posúdenie ich vhodnosti na účely užívania Služby je výhradne na vlastnom uvážení Používateľa. V súvislosti s poskytovaním Služby, Prenajímateľ neposkytuje používateľom žiaden software, zariadenie ani konfiguračné nastavenia.
    Používateľ mladší ako osemnásť (18) rokov nesmie navštevovať internetové stránky zakázané mladistvým, najmä internetové stránky s pornografickým obsahom, stránky propagujúce drogy a brutalitu.


Ďalšie podmienky

    Služba je poskytovaná Používateľom bezplatne.
    Poskytovateľ negarantuje dostupnosť Služby, jej bezporuchovú funkčnosť, výkonnosť, funkčnosť zariadení a Siete, ani rýchlosť a kvalitu prenosu dát a ochranu prenášaných dát pred prístupom neoprávnených tretích osôb.
    Poskytovateľ upozorňuje Používateľov, že pri využívaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom Siete v dôsledku technickej údržby, občasnému rušeniu alebo spomaleniu prenosu dát, k poruchám pripojenia, či ku strate alebo poškodeniu softwaru Používateľa v dôsledku týchto okolností. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik akejkoľvek ujmy pri využívaní Služby alebo v súvislosti s využívaním Služby.
    V prípade podozrenia z porušovania týchto Podmienok a/alebo právneho poriadku, je Poskytovateľ oprávnený na základe vlastného uváženia, aj bez predchádzajúceho upozornenie Používateľa pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služby takémuto Používateľovi.
    Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú správnosť a úplnosť informácií prenášaných prostredníctvom Služby. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu spôsobenú pri použití Služby, najmä no nie len za poškodenie, odcudzenie či stratu dát, poškodenie či zničenie hardwaru a/alebo softwaru Používateľa.
    Pri využívaní Služby nedochádza k zhromažďovaniu a spracúvania žiadnych osobných údajov Používateľa zo strany Poskytovateľa Služby.


Zmena podmienok

    Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky jednostranne zmeniť.
    Ak je niektoré z ustanovení týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.
    Prípady, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.