O registri TBC

Národný register pacientov s tuberkulózou

Predmetom zberu dát v registri sú epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s tuberkulózou. Spracováva informácie o chorobnosti a úmrtnosti na tuberkulózu, o trendoch výskytu týchto ochorení v populačných skupinách, o zdravotnom stave chorých a o druhu a úrovni poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Register bol zriadený v roku 1988. Patrí medzi národné zdravotné registre v správe Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje sú spracovávané v spolupráci s Národným ústavom tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) Vyšné Hágy.
Úlohou registra je zhromažďovanie klinicko-epidemiologických údajov u pacientov s tuberkulózou, spracovanie týchto informácií podľa požiadaviek WHO v súčinnosti s ECDC a Euro TB.
Register spracováva informácie o chorobnosti a úmrtnosti na tuberkulózu, o trendoch vývoja výskytu tohto ochorenia v populácii ako celku, analyzuje trendové vývoje podľa regionálneho rozloženia. V registri sa analyzujú výsledky liečby tohto závažného ochorenia, jednotlivé liečebné postupy v zmysle liečebných kategórií odporúčaných WHO.
Údaje z Národného registra pacientov s tuberkulózou slúžia pre potreby tak domácich špecialistov, najmä odboru pneumológia a ftizeológia, epidemiológia, sociálne lekárstvo, ako aj pre potreby regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných špecialistov. Ročné výstupy o aktuálnych trendoch vo výskyte týchto ochorení na Slovensku slúžia aj pre medzinárodné porovnanie a ako podklad pre domáce i zahraničné prednášky a publikácie.
Národný register pacientov s tuberkulózou podáva ročne výstupy pre potreby Svetovej zdravotníckej organizácie a ECDC.
Register nie je určený pre prístup k individuálnym údajom o osobe s tuberkulóznym ochorením pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, ani pre individuálne posudzovanie správnosti diagnostických a liečebných postupov, či na sledovanie individuálnych rizík vyplývajúcich z prostredia alebo správania.

Legislatívny rámec

Národný register pacientov s tuberkulózou vykonáva svoju činnosť na základe zákona NR SR  č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č. 74/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov. Zoznam osobných údajov, ktoré sú v Národnom registri pacientov s tuberkulózou spracovávané je uvedený prílohe č. 7 k Vyhlášky MZ SR č. 74/2014 Z.z.

Ochrana osobných údajov

Informácie zhromažďované v Národnom registri pacientov s tuberkulózou spĺňajú kritériá na ochranu individuálnych údajov v zmysle zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Z registra preto možno publikovať len súhrnné údaje o výskyte tuberkulózy, ale v žiadnom prípade nie údaje o jednotlivých pacientoch. S individuálnymi údajmi v registri sa zaobchádza ako so zdravotnou dokumentáciou v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti.

Informácie o ďalších Národných zdravotných registroch získate na stránke Národného centra zdravotníckych informácií

Tlačivá na stiahnutie
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou
Kontrolné hlásenie o pacientovi s tuberkulózou

Kontakty
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
052 4414 284
ivan.solovic@vhagy.sk

PhDr. Jana Švecová, MBA
052 4414 360
jana.svecova@vhagy.sk

Emília Ondrejkovová
052 4414 413
hagy@vhagy.sk

Národný register pacientov s tuberkulózou
NÚTPCHaHCH
059 84  Vyšné Hágy