OKL

Oddelenie klinických laboratórií


primár oddelenia:

RNDr. Martina Gánovská

vedúci laborant:
Mgr. Andrea Chovanová

 

Umiestnenie:

Oddelenie klinických laboratórií  sa nachádza na 5. poschodí stredného traktu nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie klinických laboratórií sa člení na úseky:
I. Úsek biochemických vyšetrovacích metód – zabezpečuje základné biochemické vyšetrenia pre lôžkové aj ambulantné zložky ústavu.
II. Úsek hematologických vyšetrovacích metód – okrem základných hematologických vyšetrení zabezpečuje prevádzku krvného skladu v spolupráci s ústavným transfúznym lekárom.
III. Úsek imunologických vyšetrovacích metód – zabezpečuje špeciálne imunologické vyšetrenia pre potreby ústavu.

Prístrojové vybavenie OKL:
COBAS INTEGRA 400 plus – biochemický analyzátor (uzatvorený systém)
COBAS c311 – biochemický analyzátor (uzatvorený systém)
Cobas E411 – imonochemický analyzátor
MINDRAY BC 5800 – automatizovaný hematologický analyzátor (25 parametrov)
SYSMEX KX21 N – automatizovaný hematologický analyzátor (18 parametrov)
SYSMEX CA 500 – automatizovaný koagulometer
Coag L-Diagon- automatizovaný koagulometer
NAVIOS – prietokový cytometer
pH meter METTLER TOLEDO MP 220
Elektroforetický systém Cellogel (komora, denzitometrický systém GLOB AL SCAN, software)
Flurescenčný mikroskop ZEISS Axiolab 5
Laboratórny informačný systém : PROMIS ( fy Prosoft)

Ponuka laboratórnych vyšetrení OKL
I. Úsek klinickej biochémie
Vyšetrenia v krvi:
1. Glukóza
2. Močovina
3. Kreatinín
4. Kyselina močová
5. Celkové bielkoviny
6. ELFO bielkovín
7. Bilirubín celkový
8. Bilirubín konjugovaný
9. Cholesterol celkový
10. HDL cholestrol
11. LDL cholesterol
12. Triacylglyceroly
13. Rizikový index TCH/HDLCH
14. Cholínesteráza CHE
15. Troponín I
16. Albumín
17. Nátrium
18. Kálium
19. Chloridy
20. Vápnik celkový
21. Vápnik ionizovaný
22. Fosfor
23. Horčík
24. Železo
25. Osmolalita – výpočet
26. Aspartátaminotransferáza AST
27. Alanínaminotransferáza ALT
28. Gamaglutamyltransferáza GMT
29. Alkalická fosfatáza ALP
30. Angiotenzín konvertujúci enzým ACE
31. Izoenzým kreatínkináza CM – MB
32. Alfa amyláza AMS
33. Laktátdehydrogenáza LD
34. Kreatínkináza CK
35. Prokalcitonín
36. Interleukín-6
37. NT-proBNP
38. CEA
39. Cyfra 21-1
40. Ca 125
41. NSE

Vyšetrenia výpotkov:
1. Glukóza
2. Bielkoviny kvantitatívne
3. Albumín
4. ELFO bielkovín
5. Cholesterol
6. Bilirubín
7. Laktátdehydrogenáza LD
8. Adenozíndeamináza ADA
9. Amyláza AMS
10. C-reaktívny proteín CRP
11. Cirkulujúce imunokomplexy CIK
12. Meranie pH
13. Stanovenie krvných elementov
14. Diferenciálny rozpočet leukocytov

Vyšetrenia moču:
1. Moč chemicky kompletne
2. Moč chemicky glukóza, ketolátky
3. Močový sediment semikvantitatívne
4. Močový sediment kantitatívne (Hamburger)
5. Glukóza kvantitatívne
6. Bielkoviny kvant. / 24 hod.
7. Močoviny kvant. / 24 hod.
8. Kyselina močová kvant. / 24 hod.
9. Kreatinín kvant. / 24 hod.
10. Chloridy kvant. / 24 hod.
11. Nátrium kvant. / 24 hod.
12. Kálium kvant. / 24 hod.
13. Vápnik kvant. / 24 hod.
14. Fosfor kvant. / 24 hod.
15. Kreatinín klírens

Vyšetrenie stolice:
1. Stolica na okultné krvácanie (OK)

II. Úsek hematológie
1. Sedimentácia erytrocytov (FW)
2. Krvný obraz- 25 parametrový hematologický analyzátor s päťpopulačným diferenciálnym rozpočtom leukocytov
3. Diferenciálny rozpočet leukocytov mikroskopicky
4. Absolútny počet eozinofilných granulocytov (Eo)
5. Počet retikulocytov
6. Priamy Coombsov test
7. Krížový test
8. Doba krvácanie (DK)
9. Protrombínový komplex – QUICK
10. Aktivovaný parciálny trombínový čas (APTT)
11. Vyšetrenie krvných skupín A, B, A, O a Rh faktora
12. Nepriamy Coombsov test
13. Fibrinogén
14. Imunofenotypizácia leukocytov v periférnej krvi ( prietoková cytometria)
15. HLA B 27 (prietoková cytometria)
16. D- diméry
17. Antitrombín III
18. Anti Xa

III. Úsek imunológie
1. Imunoglobulíny: IgG, IgA, IgM, IgE
2. C3, C4 zložky komplementu
3. Alfa -1-antitrypsín A1AT
4. C-reaktívny proteín CRP
5. Protilátky proti Rifadinu – anti RIF
6. Cirkulujúce imunokomplexy (CIK)
7. Antinukleárne protilátky ANA – kvalitatívne
8. Protilátky proti dvojvláknovej DNA anti-ds-DNA kvalitatívne
9. Protilátky proti extrahovateľným jaderným antigénom (ENA): nRNP/Sm, Sm,SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 kvalitatívne
10. Protilátky proti cytoplazmatickým štruktúram neutrofilov (ANCA) kvalitatívne
11. HCG test v moči
12. Vyšetrenie bronchoalveolárnej lavážnej tekutuny (BALT): objem, imunofenotypizácia  leukocytov – prietoková cytometria, diferenciálny rozpočet leukocytov- mikroskopia.

Kontakty:

Martina.Ganovska@vhagy.sk
telefonický kontakt:
052/4414 286 pracovňa primára
052/4414 300 vedúci laborant
052/4414 324 laboratórium
052/4414 327 pohotovostná služba