OPaF 1

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 1.


primár oddelenia:

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

zástupca primára:
MUDr. Jozef Fiala

lekár:
MUDr. Iaroslava Sadvarii

vedúca sestra:
Mgr. Martina Čopiaková

 

Umiestnenie:

OPaF 1 sa nachádza na 1. poschodí v trakte D nášho ústavu.Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
– oddelenie pre liečbu aktívnej pľúcnej tuberkulózy a atypických mykobakterióz,
– oddelenie pre liečbu rezistentnej tuberkulózy pľúc,
– oddelenie poskytuje konziliárne služby s celorepublikovou pôsobnosťou pre liečbu pacientov s multirezistentnými kmeňmi,
– oddelenie spolupracuje s Národným registrom tuberkulózy spracovávaním klinických dát,
– oddelenie v spolupráci s Centrom hrudníkovej chirurgie zabezpečuje komplexnú liečbu pacientov infikovaných rezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií.
– oddelenie pre liečbu vírusových infekcií respiračného systému

Rezistentná tuberkulóza na Slovensku.

Od roku 1994 sa v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy na OPaF1  zaoberáme liečbou pacientov infikovaných rezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií, od roku 1998 má oddelenie štatút Centra pre liečbu rezistentnej tuberkulózy na Slovensku.

Rezistentné kmene mykobaktérií sú problémom budúcnosti. Vo svete sa predpokladá, že je viac ako 50 miliónov ľudí infikovaných multirezistentným kmeňom M. tuberculosis (rezistencia minimálne na izoniazid a rifampicin). Nezvládnutie rezistencie by v krátkom čase znamenalo návrat tuberkulózy v podobnej sile, akú mala na začiatku minulého storočia.

Problém mnoholiekovej rezistencie M. tuberculosis sa vynoril na začiatku 90. rokov minulého storočia ako dôsledok nesprávnej liečby tuberkulózy. Príčiny sú rôzne: nepravidelná alebo prerušovaná liečba, nedostatok liekov, nesprávne kombinácie liekov, nedostupnosť liekov atď.

U pacientov infikovaných tuberkulóznymi bacilmi rezistentnými na základné antituberkulotiká sa šanca na vyliečenie a teda aj na prežitie výrazne zhoršuje. Problém rezistentnej tuberkulózy je mimoriadne závažný z epidemiologického, terapeutického ako aj ekonomického hľadiska, preto WHO vydala odporúčania pre liečbu liekovo rezistentnej tuberkulózy. Podľa týchto odporúčaní má liečba prebiehať v špecializovaných zariadeniach, kde je zabezpečená systematická bakteriologická kontrola vrátane sledovania citlivosti kmeňa nielen na základné ale aj na rezervné antituberkulotiká.

Liečba rezistentných foriem tuberkulózy je založená na kombinácii základných antituberkulotík a liekov tzv. II. rádu – ich výber a kombinácia závisia od získaných údajov a situácie u každého individuálneho pacienta. Pri výbere liekov treba brať do úvahy kritériá dôležité pre klinickú aplikáciu, akými sú akceptabilita pre pacienta, tolerancia, potenciálna toxickosť a cena podávaného lieku.

Problém mnoholiekovej rezistencie pri tuberkulóze má výrazný dopad nielen na pacienta, ale aj na jeho okolie a celú spoločnosť, nakoľko hrozí nebezpečenstvo infikovania sa rezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérií.Pre pacientov:

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie, ktoré zvyčajne napáda pľúca. Môže však postihnúť ktorýkoľvek orgán. Ochorenie sa šíri vzdušnou cestou. Ak má pacient tuberkulózu dýchacích ciest, môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, spevom alebo aj pri obyčajnej reči. Ktokoľvek vdýchne tieto zárodky, môže sa nakaziť (čiže infikovať) tuberkulózou.

POZOR! Je dôležité rozlišovať nákazu tuberkulózou a samotné ochorenie. Každý, kto je nakazený, má v tele tuberkulózne zárodky. U niekoho obranné mechanizmy dokážu zárodky potlačiť a k ochoreniu nedôjde.

U iných sú obranné mechanizmy nedostatočné a dôjde ku ochoreniu. Tuberkulózny pacient môže zárodky tuberkulózy šíriť na iných ľudí. Preto je dôležité, aby sa čo najskôr dostal k lekárovi.

Nakaziť sa tuberkulózou nie je ľahké. Zvyčajne je potrebné byť dostatočne dlho v blízkom kontakte s chorým jedincom. Tuberkulóza sa zvyčajne šíri medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi a ľuďmi, ktorí žijú alebo pracujú spolu. Najčastejšie sa rozširuje v uzavretom priestore.

Ak sa niekto nakazí tuberkulózou, neznamená to, že nevyhnutne ochorie. Väčšina nakazených jedincov má obranné mechanizmy vyvinuté dostatočne na to, aby zabránili ochoreniu. Predpokladá sa, že iba 10% nakazených ochorie v priebehu života.

Kto sa ňou môže nakaziť?

Jednoducho povedané – ktokoľvek. Bez ohľadu na rasu a národnosť. Bohatí aj chudobní. Ľudia v každom veku.

Niektoré skupiny ľudí sú pre mnoho príčin vystavené väčšiemu riziku, že ochorejú na tuberkulózu.

Ide hlavne o tieto skupiny: ľudia v úzkom kontakte s tuberkulóznym pacientom, osoby s celkovo oslabeným organizmom a chorobami ako cukrovka, zaprášenie pľúc – silikóza, pacienti liečení dlhodobo kortikoidmi, podvyživené osoby, alkoholici, narkomani, zdravotnícki pracovníci pracujúci s tuberkulózou.

Tuberkulózne ochorenie si vyžaduje okamžitú liečbu. Dnes máme k dispozícii dostatočne účinné lieky, pomocou ktorých je možné tuberkulózu vyliečiť. Je však bezpodmienečne nutné, aby pacient bral lieky pravidelne a dostatočne dlho. V prípade úspešnej liečby už o niekoľko týždňov prestáva byť šíriteľom ochorenia a niekedy sa už môže vrátiť aj do práce. V každom prípade však musí brať lieky po celú dobu, ktorú určí lekár.

Zvyčajne sa podáva kombinácia troch až piatich liekov po dobu šesť až deväť mesiacov. Aj keď sa väčšina pacientov už po pár týždňoch cíti oveľa lepšie, je nevyhnutné, aby brali lieky až do konca lekárom určenej doby. V opačnom prípade sa ochorenie môže zopakovať a pacient ho môže znova šíriť medzi zdravých ľudí. Často pri tom dochádza k tomu, že tuberkulózne zárodky sa stávajú rezistentnými na podávané lieky (t.j. liek sa stáva neúčinným) a liečba sa tak komplikuje. Môže dôjsť až k tzv. polyrezistentnej tuberkulóze.

Aby lekár mohol posúdiť priebeh liečby, musí pacienta počas celej doby pravidelne kontrolovať. Podávané lieky môžu spôsobovať aj nežiaduce príznaky. V tom prípade musí lekár posúdiť, či možno v liečbe pokračovať tak, ako doteraz, alebo zmení niektorý z podávaných liekov.

Viac informácií nájdete na stránke Národného registra TBC


 
Kontakty:

OPaF1@vhagy.sk
Ivan.Solovic@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 284 pracovňa primára
052/4414 261 pracovňa lekára
052/4414 221 vyšetrovňa, pracovňa sestier
052/4414 241 telef. linka pre kontakt s pacientmi