Výberové konania

Riaditeľ Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:

 1. Primár/-ka Kliniky hrudníkovej  chirurgie

Kvalifikačné kritériá a požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • špecializácia v odbore hrudníková chirurgia
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Prílohe č. 4 časť A Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.  v znení neskorších predpisov alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax
 • odborná zdravotnícka prax: min. 5 rokov

Mzdové náležitosti: základná mesačná mzda: 3178,88 €

 1. Primár/-ka Oddelenia klinickej mikrobiológie

Kvalifikačné kritériá a požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • špecializácia v odbore klinická mikrobiológia
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Prílohe č. 4 časť A Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.  v znení neskorších predpisov alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax
 • odborná zdravotnícka prax: min. 5 rokov

Mzdové náležitosti: základná mesačná mzda: 3178,88 €

 1. Primár/-ka Oddelenia klinických laboratórií

Kvalifikačné kritériá a požiadavky pre lekára:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • špecializácia v odbore klinická biochémia alebo laboratórna diagnostika
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Prílohe č. 4 časť A Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.  v znení neskorších predpisov alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax
 • odborná zdravotnícka prax: min. 5 rokov

Mzdové náležitosti: základná mesačná mzda: 3178,88 €

Kvalifikačné kritériá a požiadavky pre laboratórneho diagnostika:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v študijných odboroch podľa NV SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • špecializácia v odbore podľa NV SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.  v znení neskorších predpisov
 • najmenej desaťročná odborná zdravotnícka prax

Mzdové náležitosti: základná mesačná mzda: 3178,88 €

 1. Vedúca sestra Oddelenia pneumológie a ftizeológie III

Kvalifikačné kritériá a požiadavky:

 • VŠ II. st. v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • špecializácia v odbore podľa NV SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Prílohe č. 4 časť D Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.  v znení neskorších predpisov alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax
 • odborná zdravotnícka prax: min. 5 rokov

Mzdové náležitosti: základná mesačná mzda: 1453,20 €

 • Vedúca sestra Očného oddelenia

Kvalifikačné kritériá a požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • špecializácia v odbore podľa NV SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Prílohe č. 4 časť D Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.  v znení neskorších predpisov alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax
 • odborná zdravotnícka prax: min. 5 rokov

Mzdové náležitosti: základná mesačná mzda: 1453,20 €

 • Vedúci rádiologický technik

Kvalifikačné kritériá a požiadavky:

 • VŠ I. st. v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent
 • špecializácia v odbore podľa NV SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva – špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z.  v znení neskorších predpisov alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax
 • odborná zdravotnícka prax: min. 5 rokov

Mzdové náležitosti: základná mesačná mzda: 1453,20 €

 • Vedúci/-a Oddelenia liečebnej výživy a stravovania

Kvalifikačné kritériá a požiadavky:

 • VŠ I. alebo II. stupňa alebo ÚSO v odboroch spoločného stravovania
 • prax vo vedení zariadenia stravovacej prevádzky
 • odborná prax: min. 5 rokov

Mzdové náležitosti: základná mesačná mzda: 1247,40 €

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou musí byť: profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o registrácii v príslušnej komore, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania,  zasielajte na adresu: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, 059 84 Vyšné Hágy č. 1, najneskôr do 15.11.2023 (vrátane), v zalepenej obálke s označením „VK – NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum prijatia pri osobnom doručení. Informačná povinnosť v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, je uvedená na www.hagy.sk, v časti „nemocnica“.