Pobyt v zariadení

Od 13. 9. 2021 platí prísny zákaz návštev pacientov v NÚTPCHaHCH!

Pacient si k hospitalizácii prinesie:
– Zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa ochorenia, v ktorom je hospitalizovaný (RTG, CT a pod.)
– Kartičku poistenca
– Identifikačný doklad (Občiansky preukaz)
– Hygienické potreby
– Lieky, ktoré nesúvisia s ochorením, pre ktoré je hospitalizovaný
– Pyžamo (aj náhradné)
– Domáce alebo športové oblečenie (chodiaci pacienti sa môžu voľne pohybovať v areáli ústavu a stravujú sa v spoločnej jedálni)
– Papuče
– Spodné oblečenie

D O M Á C I   P O R I A D O K

NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy je zdravotníckym zariadením, ktoré poskytuje špecializovanú liečebno – preventívnu starostlivosť občanom Slovenskej republiky a pokiaľ to umožňuje kapacita ústavu aj cudzincom za úhradu alebo na základe zdravotného poistenia.

Cieľom zamestnancov nášho ústavu je vysoká kvalita poskytovania odbornej starostlivosti a spokojnosť pacienta počas pobytu v našom zdravotníckom zariadení, čo najrýchlejšie uzdravenie a skorý návrat do rodiny a pracovného procesu.

Počas hospitalizácie je pacient povinný dodržiavať pokyny zdravotníckych pracovníkov a časový harmonogram denného režimu:

06:00 – 07:00ranná toaleta, odber materiálov, sesterské úkony
07:15 – 07:45raňajky
07:45 – 11:30vyšetrovacie a liečebné výkony, vizita
11:30 – 12:00obed
12:00 – 15:20vyšetrovacie a liečebné výkony
17:30 – 18:00večera
21:30 – 22:00pacienti musia byť na izbe, oddelenia sú zamknuté, ústav je zamknutý
22:00 – 06:00nočný kľud

Strava u neležiacich pacientov sa podáva v hlavnej jedálni na 2. poschodí. Odporúčame spoločenské oblečenie. Je zakázané chodiť do jedálne v pyžame, župane a teplákoch.

V čase od 06:00 do 15:20 (mimo stravovania) je pacient povinný zdržiavať sa na oddelení a riadiť sa pokynmi ošetrujúceho personálu. Od 15:20 do 17:30 hod. pacienti majú povolené vychádzky v areáli ústavu alebo môžu tráviť čas v spoločenských miestnostiach. Areál ústavu je možné opustiť iba so súhlasom ošetrujúceho lekára. Pred odchodom z oddelenia je pacient povinný oznámiť túto skutočnosť ošetrujúcemu personálu. Pacienti s prenosnými formami tuberkulózy sa riadia osobitným režimom izolovaného oddelenia.

Návštevy pacientov sa môžu zdržiavať v spoločenských priestoroch ústavu. Návšteva pacienta na lôžkovej izbe je povolená len so súhlasom ošetrujúceho lekára resp. ošetrujúceho personálu. Ak si protiepidemiologické opatrenia vyžadujú špeciálne úkony (napr. návleky na topánky, ochranný plášť, maska, dezinfekcia rúk) je aj návšteva pacienta povinná ich dodržať.

Nenechávajte cennosti a väčšie sumy peňazí na izbách a bez dozoru. Cennosti a peniaze máte možnosť uschovať v ústavnom trezore, ktorý sa nachádza v pokladni. Ďalšie informácie vám poskytne ošetrujúci personál.

Domáci liečebný poriadok zakazuje:

  • fajčiť a užívať alkoholické nápoje alebo iné omamné látky v areáli i mimo areálu ústavu;
  • opustiť svojvoľne areál ústavu;
  • užívať lieky, o ktorých nie je informovaný ošetrujúci lekár;
  • používať dráždivé, aromatické spreje;
  • hlučne sa správať, hrať hazardné hry;
  • ničiť zariadenie ústavu;
  • mať pri sebe zbrane alebo iné nebezpečné predmety.

            Pri hrubom porušovaní liečebného režimu alebo pri porušení domáceho poriadku môže byť pacient predčasne prepustený z ústavnej liečby. Ďalšie informácie vám poskytne ošetrujúci personál príp. vedenie ústavu.

            Ústav je lokalizovaný v Tatranskom národnom parku, preto okrem tohto domáceho poriadku je potrebné dodržiavať i nariadenia TANAP-u  a štatút kúpeľného mesta Vysoké Tatry.