OKM

Oddelenie klinickej mikrobiológie


primár oddelenia:

MUDr. Tatiana Zajacová

laboratórny diagnostik:
RNDr. Igor Porvazník, PhD.

vedúci laborant:
Mgr. Gabriela Faixová, MPH

 

Umiestnenie:

Oddelenie klinickej mikrobiológie sa nachádza na prízemí v trakte A nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Pracovníci OKM zabezpečujú komplexnú diagnostiku ochorení vyvolaných patogénnymi
baktériami, vírusmi, mikroskopickými hubami a parazitmi. Vykonávame priame aj nepriame
diagnostické vyšetrenia na zistenie etiológie ochorenia a stanovujeme kvalitatívnu aj kvantitatívnu
citlivosť izolovaných mikroorganizmov na antimikrobiálne liečivá.
Poskytujeme konzultačnú činnosť a interpretáciu našich výsledkov.
Tieto vyšetrenia sú určené pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov nášho zariadenia.

Celoštátne pre všetkých pacientov realizujeme komplexnú špecifickú mikrobiálnu diagnostiku
Mycobacterium tuberculosis complex a netuberkulóznych mykobaktérií.

V rámci priamej diagnostiky vyšetrujeme materiál:

  • Mikroskopicky
  • Kultivačne

Nadstavbové(špecializované) vyšetrenia:
PCR metódy:

  • Dôkaz MTB/netuberkulóznych mykobaktérií/ MAC(M.avium komplex) vo vzorkách
  • Identifikácia mykobaktérií
  • Určenie génov rezistencie multirezistentných kmeňov M. tuberculosis
  • Určenie citlivosti Mycobacterium tuberculosis a netuberkulóznych mykobaktérií na
    antibiotiká a antituberkulotiká

Bližšie informácie sú na našej stránke v dokumente: Mykobaktérie, odber a spracovanie vzoriek

Kvalita diagnostickej činnosti pracoviska klinickej mikrobiológie je priebežne overovaná interným
systémom kvality a externými národnými a medzinárodnými systémami kvality.
Pracovisko je vzdelávacou základňou v rámci postgraduálneho štúdia.

Mykobaktérie, odber a spracovanie vzoriek
Žiadanka na mykobakteriologické vyšetrenie
Zoznam vyšetrení
Odbery – správny odber materiálu
Ostatné informácie: https://www.hagy.sk


Kontakty:

Gabriela.Faixova@vhagy.sk
Igor.Porvaznik@vhagy.sk
Tatiana.Zajacova@vhagy.sk
telefonický kontakt:
052/4414 305 pracovňa primára
052/4414 307 nešpecifická mikrobiológia
052/4414 304 mykobakteriológia
052/4414 306 imunológia a sérológia