Predmet činnosti

Predmet činnosti súvisiaci so základným účelom zriadenia príspevkovej organizácie je:

1.   Poskytovanie špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou, najmä diagnostika, liečba a  dispenzárna starostlivosť o pacientov s respiračnými ochoreniami. Vykonávanie diagnostiky a liečby tuberkulózy a respiračných chorôb (konzervatívnej i chirurgickej), vrátane liečby nádorových ochorení pľúc, pažeráka, hrudníka a určených endokrinologických ochorení, ochorení v oblasti gynekológie, urológie, oftalmológie, mimopľúcnych foriem tuberkulózy, všeobecne chirurgickej liečby u rizikových pacientov s respiračným ochorením.

     Prevádzkovanie oddelenia centrálnych operačných sál, oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny a poskytovanie intenzívnej starostlivosti kriticky chorým pacientom.

      Poskytovanie služieb  liečebnej výživy a stravovania.

2.   Poskytovanie špecializovanej  ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odboroch:

      pneumológia a ftizeológia, chirurgia, gynekológia, oftalmológia, bronchológia, imuno-alergológia, gastroenterológia.

3.   Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, klinická biochémia, klinická imunológia a alergológia, rádiodiagnostika, fyziatria a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika pľúc a centrálna sterilizácia.

4.   Činnosti spojené s preventívnou zdravotnou starostlivosťou.

5.   Spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizovanie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Účasť na vedecko-výskumnej činnosti  a výchove vedeckých pracovníkov a v tejto oblasti spolupráca s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovenku i v zahraničí.