Nakladanie s majetkom

Nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy (ďalej len „NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy“) je správcom majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorého správa sa riadi zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.“).
Predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe správcu:
Prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe správcu je správca povinný ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku štátu (www.ropk.sk) iným správcom majetku štátu (§ 8 zákona č. 278/1993 Z.z.). V prípade, ak v zákonnej lehote o takýto majetok neprejaví záujem iný správca, je správca povinný ponúknuť prebytočný nehnuteľný majetok štátu v osobitnom ponukovom konaní alebo v elektronickej aukcii ostatným prípadným záujemcom, pokiaľ zákon neustanovuje inak (§ 8a, § 8aa zákona č. 278/1993 Z.z.) a to za primeranú cenu, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa Vyhl. MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Nájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe správcu:
Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe správcu môže správca prenechať nájomcovi po splnení podmienok zákona č. 278/1993 Z.z. nájomnou zmluvou a za trhové nájomné (nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti) a to maximálne na obdobie 5 rokov (§ 13 zákona č. 278/1993 Z.z.), na základe zverejnenia ponuky v registri ponúkaného majetku štátu.
Súhlas s prevodom, predajom a nájmom nehnuteľného majetku štátu udeľuje Ministerstvo financií SR.


Centrálna evidencia majetku SR

Verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu


Dôležité odkazy: