Ochrana osobných údajov

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania, minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti, integrity a správnosti osobných údajov, zásady zodpovednosti.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu organizáciu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Sídlo: 059 84 Vyšné Hágy 1

Právna forma: štátna príspevková organizácia

tel.: 052/4414 413, fax: 052/4497 715

Riaditeľ:
Ing. Slavko Rodák

IČO: 00227811
DIČ: 2021212622
IČ DPH: SK2021212622

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Naša organizácia vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti má zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu.
Kontakt na zodpovednú osobu: dpo@vhagy.sk
Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu organizáciu písomnou formou poštou na adresu organizácie alebo osobne na adrese organizácie (sekretariáte generálneho riaditeľa).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Naša organizácia spracúva poskytnuté osobné údaje najmä pre dosiahnutie nasledovných účelov:

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Ochrana bezpečnosti a majetku
 • Dochádzka zamestnancov
 • Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti


PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 Osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

 • ak ste poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti,
 • spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku vás alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebospracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov organizácie alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.


POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

 • súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy
 • súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju
 • súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať
 • naša organizácia rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné


PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 • spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami.- spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu
 • nebudeme spracúvať osobné údaje bez výslovného súhlasu dotknutej osoby alebo iného zákonného právneho základu


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

 • právo odvolať súhlas ak bol takýto udelený,
 • právo prístupu k svojim osobným údajom,
 • právo žiadať o ich opravu,
 • právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý”),
 • právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
 • právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
 • zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.


PRÍJEMCOVIA
Naša organizácia môže poskytovať osobné údaje týmto príjemcom:

 • zákonným príjemcom
 • príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní


DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

Okrem údajov, ktoré dotknutá osoba poskytne našej organizácii, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytických nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete. Tieto môžu obsahovať údaje o:

 • webových stránkach prepojených s touto stránkou,
 • stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,
 • IP adresu a dĺžku času stráveného na tejto stránke. 


Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.
Odlink na kompletnú informačnú stránku http://www.youronlinechoices.com/sk/

ANALYTICKÉ A ĎALŠIE NÁSTROJE

Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:

 MeranieVyužívame na analýzu návštevnosti WEB stránky. Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb využívajú tieto údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.Google
Online marketingVyužívame na riadený marketing. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb využívajú tieto údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.
Google
Sociálne médiáVyužívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb využívajú tieto údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.Facebook Twitter

Informácie pre pacientov
Informácie pre zamestnancov
Informácie ku kamerovému systému