Zriadenie organizácie

NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy  (ďalej len “ústav”) bol zriadený dňom 1. júla 1960 na základe  uznesenia Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach  č. 6-17/6-1960 opatrením Odboru zdravotníctva rady KNV v Košiciach  z 30.6.1960 zn. Zdrav. 715/1960 ako „Liečebňa tuberkulózy  a respiračných chorôb Vyšné Hágy“.

Názov „Liečebňa tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy“ bol  Štatútom odborných liečebných ústavov tuberkulózy a respiračných  chorôb vo Vysokých Tatrách, vydaným MZ SSR dňa 12.12.1974 pod č.  Z-13 121/1974-B/2 zmenený na „Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy“ a rozhodnutím MZ SR ako zriaďovateľa pod č. 1075/97-A-635/97-OLP-Hr zo dňa 30.5.1997 bol pozmenený na „Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy“. Rozhodnutím MZ SR zo dňa 6.11.2000 č.:360/2000-A a č.:90/2000-SLP bolo postavenie ústavu v sústave zdravotníckych zariadení zmenené na „vysokošpecializovaný odborný ústav“.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo s účinnosťou od 1. júna 2006 zriaďovaciu listinu č. 14669 – 22006 – SP štátnej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou s názvom Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy. Rozhodnutím MZ SR č. 11180-2/2007 – OP zo dňa 6.3.2007 o zmene zriaďovacej listiny sa zmenil názov s účinnosťou od 1.3.2007 na Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.

Sídlo ústavu:  Vyšné Hágy 1, PSČ 059 84.

Identifikačné číslo ústavu (IČO): 00227 811.

DIČ: 2021212622

DIČ DPH: SK 2021212622

Základný účel:

Základným účelom zriadenia organizácie – špecializovanej nemocnice je plnenie úloh súvisiacich  so zabezpečovaním špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou, najmä diagnostika, liečba a dispenzárna starostlivosť o pacientov s respiračnými ochoreniami.

Štatutárny orgán organizácie:

Riaditeľ.

Vecné a finančné vymedzenie majetku:

Organizácia hospodári s majetkom štátu, ktorý má vo svojej správe.

Určenie času, na ktorý bola organizácia zriadená:

Organizácia bola zriadená na dobu neurčitú.