Cenník služieb a ubytovania

V súlade s ustanoveniami § 8 a § 38 odsek 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, v súlade s § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, v zmysle Nariadenia Vlády SR č. 777/2004 Z. z. a NV SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydávame:

•    cenník služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb

Upozornenie: Všetky vyšetrenia samoplatcov musia byť vopred objednané a indikované lekárom. Odber biologického materiálu je po predchádzajúcom objednaní realizovaný v pneumologickej ambulancii na 4. poschodí.

Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.