História

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie včera, dnes a zajtra

 


Ústav v minulosti
J. Poráč


     Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy bol  veľkoryso postavený v prekrásnom prostredí južného úbočia Vysokých Tatier, v nadmorskej výške 1100 m. Projekty boli vypracované v roku 1933 a s výstavbou sa začalo na jeseň roku 1934. Projekt vypracovala pražská firma Ing. Libra a Ing. Kahn, ktorá z poverenia generálneho investora – Ústrednej sociálnej poisťovne – vykonávala autorský aj stavebný dozor. Pri projektovaní sa využili bohaté poznatky a skúsenosti z výstavby podobných zariadení v Európe. Vznikol projekt, ktorý svojou koncepciou a moderným chápaním zodpovedal ďalekej budúcnosti, takže aj dnes patrí ústav medzi moderné zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike.
     V prvej fáze výstavby sa v rokoch 1934 – 1935 vybudovali všetky inžinierske siete: bezprašná cesta z Lučivnej do areálu ústavu, železničná vlečka, ktorou sa cez vybudovaný tunel dostali vlaky až k ústavu, 7 záchytných prameňov pitnej vody, prívodné potrubie dlhé 2 km s vodojemom, úpravňa pitnej vody, prípojka elektrického vedenia Svit – Vyšné Hágy, odvodnenie celého areálu, kanalizácia.
     V druhej fáze výstavby sa v rokoch 1935 – 1937 postavili liečebné, prevádzkové a ubytovacie objekty: hlavná liečebná budova, infekčný pavilón, prosektúra, centrálna kotolňa s elektrárňou, dielne, práčovňa, garáže, skleník, vrátnica a 4 budovy na ubytovanie pracovníkov. Celkový obstavaný priestor týchto objektov je 202 000 m3. Areál má 1820 izieb, rozsiahle prevádzkové priestory, priestory pre vyšetrovací a liečebný komplement; osadených je tu 2180 dverí, 2050 okien, 4000 svietidiel a dĺžka chodieb presahuje 3000 m.


Záber z výstavby ústavu


Záber z výstavby ústavu


Záber z výstavby ústavu


     Hlavná liečebná budova má zložitý členitý tvar v tvare písmena H. Južný trakt, ktorý meria 270 m a má v strede 9 podlaží, slúži ako posteľová časť. Široké presvetlené chodby oddeľujú severnú časť objektu od hospodárskych priestorov a liečebného komplementu. Celá budova je tepelne izolovaná korkom a vonkajší obklad tvoria rakodurové obkladačky, ktoré dobre odolávajú vysokohorským vplyvom a svojou kontrastnou bledou farbou príjemne pôsobia v bohatej zeleni tatranského lesa. V hlavnej liečebnej budove sú umiestnené všetky oddelenia, ktoré zabezpečujú liečebnú, vyšetrovaciu a technicko – hospodársku prevádzku. Zaujímavé je aj situovanie budovy – hlavný vstup do nej je na 4. poschodí zo severnej strany, lebo stavba je umiestnená do úbočia pomerne prudkého kopca.
     Hlavná kuchyňa je v severnej časti stredného traktu hlavnej liečebnej budovy. Je spojená so skladmi potravín, mäsiarstvom a pomocnými priestormi na hrubú prípravu, jednak s expedičnými priestormi hotových jedál pre jedálne a oddelenia. Na expedíciu pripravených pokrmov slúži dômyselný systém spojovacích chodieb a jedálenských výťahov. Hlavná jedáleň s kapacitou 500 stoličiek slúžila a slúži pacientom, ktorým zdravotný stav dovoľuje chodiť. Inak sa jedlá expedujú na všetky oddelenia pre ležiacich pacientov. Súčasťou kuchyne je aj diétna kuchyňa a kuchyňa na varenie kávy. Okrem jedálne pre pacientov sú v hlavnej liečebnej budove aj 2 jedálne pre zamestnancov.


Kuchyňa v minulosti


Kuchyňa dnes     Centrálna kotolňa je vybavená 4 kotlami o výkone 15 MW, bola schopná zásobovať teplom celú obec Vyšné Hágy. Súčasťou kotolne bola aj parná elektráreň a náhradný zdroj elektrickej energie – dieselagregát. Súčasťou prevádzky je aj veľkoryso dimenzovaná práčovňa. Kvalita prania je na vysokej úrovni zásluhou veľmi mäkkej vody a použitej technológie; bielizeň je preto vždy snehobiela a čistá.
     Ústav má svoje vodné hospodárstvo – záchytné pramene, úpravňu vody, vodojem, kanalizáciu a čistiacu stanicu odpadových vôd. Od roku 2004 je v zmysle platnej legislatívy prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, pretože zásobuje pitnou vodou a odvádza odpadové vody z celej obce Vyšné Hágy.
     Urbanistické a architektonické hodnoty hlavnej budovy dosahujú vrcholné svetové kvality architektúry 30-tých rokov 20. storočia, preto je budova zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 3871/0.
     Počas celej svojej existencie nadväzoval tento najväčší slovenský špecializovaný ústav na modernú vybavenosť a pokrokové liečebné metódy, ktoré mu boli dané do vienka. Organizácia ústavu zaznamenala na základe zmien zdravotného stavu obyvateľstva potrebné zmeny. Klimatoterapia sa stala už len doplnkom moderných liečebných postupov, podstatne sa skrátila doba hospitalizácie, ubudlo chronických lôžok na úkor akútnych a z pôvodného sanatória sa stalo moderné vysokošpecializované nemocničné zariadenie, ktoré si počas celej svojej histórie zachovávalo celorepublikovú pôsobnosť.
     Po ťažkých vojnových rokoch a krátkej povojnovej perióde, kedy ústav slúžil ako 1. odsunová československá nemocnica, prevzali pracovníci ústavu na seba úlohu priekopníkov nových konzervatívnych aj chirurgických postupov boja proti tuberkulóze a iným respiračným ochoreniam, ktoré neskôr prevládli nad tuberkulózou. Do roku 1953 spravovala ústav Ústredná zdravotná poisťovňa. Potom prechádza ako Liečebňa pre tuberkulózu pod štátnu správu. Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy (ďalej len „Ústav“) bol zriadený na základe uznesenia Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach č. 6 – 17/6 1960 opatrením odboru zdravotníctva Krajského národného výboru v Košiciach z 30.6.1960 ako Liečebňa tuberkulózy a respiračných chorôb, štátna rozpočtová organizácia, podriadená Ústrednému riaditeľovi odborných liečebných ústavov tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy.
     Dňa 30.7.1960 sa vo Vyšných Hágoch zriaďuje Riaditeľstvo liečební tbc a neskôr v roku 1964 Ústredné riaditeľstvo liečebných ústavov TaRCH, pod ktoré patrili okrem ústavu vo Vyšných Hágoch aj všetky ostatné OLÚ TaRCH v regióne.
     Názov „Liečebňa tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy“ bol Štatútom liečebných odborných ústavov tuberkulózy a respiračných chorôb vo Vysokých Tatrách, vydaným MZ SR dňa 12.12.1974 pod č. Z- 13 121/1974- B/2 zmenený na „Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy“
     Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR) z 11.12.1991 č. 39099/1991 – A v znení opatrenia č. 3685/1992 – A – D/2 z 10.12.1992 bol Ústav prevedený z rozpočtovej na príspevkovú formu hospodárenia. Po zrušení Ústredného riaditeľstva odborných liečebných ústavov tuberkulózy a respiračných chorôb opatrením MZ SR z 10.12.1992 č. 3684/92 – A – D/2 Ústav riadi priamo MZ SR.
     MZ SR rozhodnutím č. 1075/97- A- 635/97- OLP – Hr zo dňa 30.5.1997 mení doterajší názov na „Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy“.
     V súlade s koncepciou transformácie v rezorte zdravotníctva so súhlasom ministra zdravotníctva č. 4319/99-A zo dňa 29.9.1999 dochádza v termíne k 30.9.1999 k zrušeniu lôžkového fondu v liečebni Štôla, čo znamenalo jej uzatvorenie a ukončenie prevádzky od 15.10.1999.
     Rozhodnutím MZ SR zo dňa 6.11.2000 č. 360/2000 – A a č. 90/2000 – SLP bolo postavenie ústavu v sústave zdravotníckych zariadení zmenené na „vysokošpecializovaný odborný ústav“, čo bolo ocenením práce a výsledkov pracovníkov ústavu.
     Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vydáva s účinnosťou od 1. júna 2006 novú zriaďovaciu listinu č.: 14669–2/2006–SP štátnej príspevkovej organizácie s právnou subjektivitou  s názvom Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy so sídlo 059 84 Vyšné Hágy, IČO: 00227811. S účinnosťou od 1. marca 2007 mení MZ SR rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny č.: 11180 – 2/2007 – OP názov organizácie na „Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.
     Od 3.1.2007 je ústav držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 a po recertifikácii od 7.1.2010 podľa normy ISO 9001:2009
     Hoci bol ústav vybudovaný a vybavený na svoju dobu moderne a dokonale, bolo potrebné počas celej jeho existencie zdokonaľovať zdravotnícku starostlivosť. V priebehu rokov sa postupne vybudoval centrálny rozvod kyslíka, centrálne odsávanie so strojovňou, prestavba biochemických, mikrobiologických a patologických laboratórií, zriadenie spirometrie a rozšírenie rehabilitačných priestorov. Mnohé technické riešenia bolo a je nevyhnutné obnovovať a inovovať v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky a v súlade s novými platnými normami a bezpečnostnými predpismi. Posledné roky, vzhľadom na starnúci technický stav objektov, bola nevyhnutná zvýšená potreba financovania technického vybavenia a prispôsobovania prevádzkových možností novým potrebám.
     Ministerstvo financií SR dňa 9.8.1995 súhlasilo so začatím prác na stavbe I/1169 Rekonštrukcia elektroinštalácie OLÚ Vyšné Hágy. Potreba rekonštrukcie elektroinštalácie vznikla na základe havarijného stavu elektroinštalácie, nevyhovujúcim revíznym správam a z toho vyplývajúceho ohrozenia prevádzky ústavu. Do roku 1997 prebiehali práce na základe vypracovaného projektu a postupne boli zistené nedostatky jednotlivých častí budovy a potreba ich rekonštrukcie. Preto v roku 1997 bolo dohodnuté rozdelenie stavby na etapy realizácie a zmena názvu stavby na „Rekonštrukcia ústavu“.
     V roku 1999 bol vypracovaný vykonávací projekt na rekonštrukciu operačných sál. Rekonštrukcia operačných sál sa realizovala v období jún 2000 až marec 2002. Bola rozdelená na dve etapy: v prvej etape bola vybudovaná tretia operačná sála, ktorá bola funkčná počas rekonštrukcie existujúcich dvoch sál a bola zrekonštruovaná aj strojovňa vzduchotechniky s klimatizáciou, vyvíjačom pary a príslušnými rozvodmi. V druhej etape boli zrekonštruované dve existujúce sály so sterilizáciou. Vznikol superaseptický operačný trakt, ktorý technickým prevedením aj dnes zodpovedá najmodernejším požiadavkám doby.


Operačné sály v minulosti


Operačné sály dnes


Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných operačných sál za prítomnosti ministra zdravotníctva R. Kováča     Národný ústav v roku 2001 požiadal MZ SR o schválenie zmeny v postupe stavby. Na základe odsúhlasenej zmeny bola uskutočnená rekonštrukcia kuchyne, skladovacích priestorov a výdajní jedál v rokoch 2002 – 2004. Začiatkom roku 2003 bol vypracovaný projekt rekonštrukcie hlavného rozvádzača, novej trafostanice s náhradným zdrojom – dieselagregátom. Rekonštrukcia bola realizovaná v rokoch 2003 – 2004.
     V novembri roku 2004 postihla Národný ústav tak, ako celé územie Vysokých Tatier veterná smršť, ktorá napáchala v danom území značné škody. Kritické dni preukázali životaschopnosť a technickú pripravenosť ústavu na takéto krízové situácie. Prevádzka ústavu nebola prerušená ani na moment, bolo zabezpečené plynulé zásobovanie plynom, elektrickou energiou z náhradného zdroja a vodou z vlastných zdrojov. V ústave boli najviac poškodené strechy – na asi dvoch tretinách striech došlo ku strhnutiu plechovej krytiny. V roku 2005 preto došlo k obnove poškodených striech, v roku 2006 bola vykonaná stavebná úprava na zostávajúcich strechách a bola vykonaná revitalizácia areálu ústavu na odstránenie škôd po uvedenej kalamite.
     V roku 2007 sme realizovali rekonštrukciu priestorov uzavretého infekčného oddelenia pneumológie a ftizeológie, ktoré prevádzkuje Národný ústav ako jediný v SR, kde sú hospitalizovaní pacienti s multirezistentnými formami tuberkulózy s cieľom podstatne zvýšiť hygienický režim.
     Z ďalších stavebných rekonštrukcií je hodné spomenúť v roku 2008 realizovanú komplexnú opravu a výmenu nefunkčných častí centrálnej stanice vákua, v roku 2009 bola dokončená kompletná rekonštrukcia centrálnej sterilizácie.

     Zdravotnícka technika prežívala a prežíva prudký rozvoj, preto počas celej existencie Národného ústavu bolo a je nevyhnutné ju obnovovať, aby poskytovaná zdravotná starostlivosť bola na úrovni doby s využitím najnovších vedeckých poznatkov, či už v diagnostickej, operačnej ale aj liečebnej starostlivosti o pacienta.
     Ak by sme chceli vymenovať obnovenú, resp. novú zdravotnícku techniku a prístrojové vybavenie vznikol by siahodlhý zoznam. Medzi najvýznamnejšie investície v tejto oblasti však patrí zriadenie nového CT pracoviska, ktoré tu nikdy predtým nebolo. V roku 2009 Národný ústav zakúpil moderný 40 sliceový počítačový tomograf Briliance 40  a v novembri 2009 uviedol CT pracovisko do prevádzky.


Minister zdravotníctva R. Raši a riaditeľ ústavu Ing. J Poráč, MPH pri prestrihnutí pásky počas slávnostného otvorenia nového CT pracoviska 18.1.2010     Vo februári 2009 Národný ústav podpísal s Ministerstvom zdravotníctva Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na projekt ITMS 28110120002 „Stavebno- technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti“ v hodnote cca 5 miliónov € financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zdravotníctvo, prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc, Opatrenie 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc. Realizácia uvedeného projektu začala v novembri 2009, ukončený bol v januári 2011. Predmetom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia diagnostických oddelení a oddelení intenzívnej medicíny. Dve tretiny rozpočtovaného nákladu tvorili stavebné úpravy a jednu tretinu nová moderná prístrojová technika.
     Všetky tieto aktivity boli potvrdením existencie a jedinečného postavenia Národného ústavu v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR a ocenením jeho dlhoročnej práce.
     Národný ústav aj v ekonomickej oblasti prešiel zložitým vývojom tak, ako celé slovenské zdravotníctvo. Od relatívne stabilného rozpočtového československého socialistického systému zmenami po „nežnej revolúcii“ cez prospektívny rozpočet až po dnešné zmluvy so zdravotnými poisťovňami o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Aj tento vývoj zvládol Národný ústav veľmi dobre. Dnes je ekonomicky zdravou nemocnicou, ktorá dokazuje, že aj v štátom riadenej nemocnici je možné hospodáriť bez vytvárania dlhov s kladným hospodárskym výsledkom. Národný ústav je dnes schopný uhrádzať všetky svoje záväzky v lehote splatnosti a má splnené všetky odvodové povinnosti.
     Chceme vysloviť presvedčenie, že ústav aj v budúcnosti nadviaže na svoje doterajšie úspechy a bude naďalej posilňovať svoju  pozíciu na malom slovenskom trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je veľmi pravdepodobné, že podobným pohľadom „prevratnosti doby“ sa na dianie v jednotlivých etapách histórie pozerali aj naši predchodcovia. Všetky generácie riaditeľov, lekárov, sestier a ostatných zamestnancov prispeli k aktuálnej podobe Národného ústavu a veríme, že pokroky pľúcnej medicíny vo Vyšných Hágoch pociťujú hlavne tisícky našich pacientov.