Poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy ako povinná osoba podľa §2 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám poskytuje informácie spôsobom a v rozsahu podľa tohto zákona. V súlade s §5 zák.č. 211/2000 Z.z. NÚTPCHaHCH touto cestou zverejňuje postup pri podávaní a vybavovaní žiadostí podľa tohto zákona:

Podanie žiadosti

V súlade s §5 ods.1, písm. b) zák. č. 211/2000 Z.z. je možné žiadosť o informácie podať :

  • poštou na adresu:

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Vyšné Hágy 1
059 84 Vyšné Hágy

  • emailom na adresu:

hagy@vhagy.sk

  • osobne:

ústne do zápisnice v podateľni/na sekretariáte NÚTPCHaHCH

                 v pracovných dňoch od 7.00 do 13.00 hod.

Náležitosti žiadosti

V súlade s §14 zák. č. 211/2000 Z.z. zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto žiadosť podáva s uvedením mena, priezviska, bydliska pri fyzických osobách alebo s uvedením názvu/obchodného mena  a sídla pri právnických osobách. Zo žiadosti musí byť zrejmé ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje. 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa vyššie uvedeného, povinná osoba vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti, resp. odstránenie nedostatkov.

Lehota na vybavenie žiadosti

V súlade s §17 zák. č. 211/2000 Z.z. je lehota na vybavenie žiadosti 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. V zákonom odôvodnených prípadoch môže byť lehota na vybavenie predĺžená o ďalších 8 dní.  

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

V súlade s §18 zák. č. 211/2000 Z.z. v platnom znení môže byť žiadosť vybavená nasledovne:

  • vydaním rozhodnutia o poskytnutí informácie, resp. zápisom v spise
  • vydaním písomného rozhodnutia o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácií alebo časti informácií
  • odložením žiadosti podľa §14 ods. 3 zák. č. 211/2000
  • postúpením žiadosti v prípade, ak povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať

Opravné prostriedky

V súlade s §19 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám môže žiadateľ  proti rozhodnutiu o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácií alebo ich časti podať odvolanie v lehote 15-ich dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá vydala rozhodnutie o nevyhovení žiadosti. Odvolanie musí spĺňať formálne náležitosti podania podľa §19 a nasl. zák. č. 71/1967 Z.z. Správneho poriadku v pl. znení. Z odvolania musí byť zrejmé kto ho podáva, akej veci sa týka, v čom podávateľ namieta porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a čo navrhuje. O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán povinnej osoby, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Po splnení zákonných náležitostí podliehajú rozhodnutia súdnemu preskúmavaniu podľa zák. č. 162/2015 Z.z. Správny poriadok súdny.

Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú bezodplatne s výnimkou úhrady za materiálne náklady spojené so zhotovovaním kópií, zadovážením technických nosičov, obalov, obálok a náklady spojené s odoslaním informácie žiadateľovi.

Výška nákladov je upravená vyhláškou č. 481/2000 Z.z. vydanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky v pl. znení.